Місцеві загальні суди

Матеріал з WikiLaw
Перейти до: навігація, пошук

Місцевий загальний суд - це місцевий суд, який розглядає як суд першої інстанції цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення.

Види місцевих загальних судів[ред.]


Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди.
Так, сьогодні існує 69 міських судів, 416 районних, 107 районних у містах судів та 73 міськрайонних суди (міськрайонні суди утворено Указом Президента України від 15 березня 2004 року через злиття 146 районних і міських судів, які знаходилися у містах, що одночасно є районними центрами).
Мережу місцевих загальних судів з точним найменуванням судів та їх місцезнаходженням можна переглянути в Указі Президента України "Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів" від 11 липня 2012 року.


Юрисдикція місцевого загального суду
[ред.]

Місцеві загальні суди розглядають:
1) усі цивільні справи;
2) усі кримінальні справи;
3) адміністративні справи:

  • у яких однією зі сторін є орган місцевого самоврядування (крім обласної ради, Київської або Севастопольської міської ради), його посадова чи службова особа;
  • щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про накладення адміністративних стягнень;
  • за позовами фізичних осіб щодо пенсійних та інших соціальних виплат;
  • з приводу рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби щодо виконання нею рішень місцевих загальних судів в адміністративних справах;
  • щодо примусового повернення в країну походження або третю країну та примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території України;

4) справи про адміністративні правопорушення, що віднесені до юрисдикції судів.

Склад місцевого загального суду[ред.]


Місцевий загальний суд складається з суддів місцевого суду - як тих, що призначені на посаду вперше, так і тих, що обрані безстроково. Зі складу суддів місцевого загального суду Вища рада юстиції за поданням ради суддів загальних судів призначає голову та заступника голови суду. У місцевому загальному суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено не більше двох заступників голови суду. Кількість суддів у місцевому загальному суді визначає Державна судова адміністрація України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.
Кількісний склад місцевих загальних судів визначений у наказі Державної судової адміністрації України про визначення кількості суддів у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим №11 від 17 січня 2011 року.
Голова місцевого суду наділений судовими повноваженнями, оскільки він є суддею, а також організаційними повноваженнями. До організаційних повноважень зокрема належать:
1) представництво суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначення адміністративних повноважень заступника голови місцевого суду;
3) контроль ефективності діяльності апарату суду;
4) внесення керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення;
5) повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про наявність вакантних посад у суді;
6) забезпечення виконання рішень зборів суддів місцевого суду;
7) контроль ведення в суді судової статистики, піклування про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
8) забезпечення виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази і розпорядження. Голова місцевого суду має заступника (заступників), що призначається у такому ж порядку, що й голова суду. У разі відсутності голови суду виконання його обов'язків здійснюється відповідно до встановленого ним розподілу обов'язків щодо організації діяльності суду.
Заступник голови місцевого загального суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Склад місцевого загального суду під час судового провадження
[ред.]


Зазвичай усі цивільні, адміністративні та кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення розглядає професійний суддя одноособово.
Відповідно до ч.2 ст.18 Цивільного процесуального кодексу України у деяких випадках цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються колегією у складі одного судді і двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді. До таких справ належать справи про:

- обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
- визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;
- усиновлення;
- надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
- обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

У місцевих загальних судах передбачено одноособовий розгляд адміністративних справ. Але відповідно до ч.2 ст.24 Кодексу адміністративного судочинства України у місцевому загальному суді як адміністративному суді адміністративні справи також можуть розглядатися колегією у складі трьох суддів з ініціативи судді в разі їх особливої складності.

Згідно із ст. 31 Кримінального процесуального кодексу кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється професійним суддею одноособово, за винятком декількох випадків.
Так, кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів.
Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд.
Кримінальне провадження стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", та осіб, посади яких віднесено до першої категорії посад державних службовців, здійснюється в суді першої інстанції - колегіально судом у складі трьох професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, а у разі здійснення кримінального провадження щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, та трьох присяжних.

Апарат місцевого загального суду: структура і повноваження. Організація роботи в місцевому загальному суді
[ред.]

Відповідно до ст. 149 Закону «Про судоустрій і статус суддів» організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.
Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що тягне за собою звільнення його з посади.
Керівника апарату місцевого загального суду, його заступника призначає на посаду та звільняє з посади начальник відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України за поданням голови місцевого суду.
Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі, оскільки вони є державними службовцями.
Структура і штатна чисельність апарату місцевого загального суду за погодженням з головою суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в межах видатків на утримання місцевого загального суду.
В апараті суду можуть створюватися управління, відділи, що здійснюють свої функції на підставі положення про відповідне управління, відділ, затвердженого керівником апарату місцевого загального суду.
В апараті суду діє канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату місцевого загального суду.
До штату апарату суду входять також секретарі судового засідання, наукові консультанти та судові розпорядники.
До штату апарату місцевого загального суду можуть також входити:
головний бухгалтер;
помічник голови суду;
помічник заступника голови суду;
помічники судді;
консультант суду;
консультант з кадрової роботи;
консультант із судової статистики;
старший секретар суду;
секретарі суду;
діловод суду;
оператор комп'ютерного набору;
експедитор;
завідувач архіву суду; архіваріус;
бібліотекар суду;
завідувач господарства суду тощо.
У структурі апарату суду виділяють канцелярію, архів, бібліотеку, службу судових розпорядників суду.
Розподіл обов'язків між працівниками апарату суду повинен забезпечувати звільнення суддів від дій, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням правосуддя.
Приймання громадян в суді здійснюється згідно з Правилами внутрішнього розпорядку суду. Графік приймання громадян і Правила внутрішнього розпорядку суду вивішуються в суді на дошці оголошень суду. На цьому ж стенді повинна бути вивішена інша корисна для громадян інформація (списки справ, призначених до розгляду в суді, зразки заяв, витяги з нормативно-правових актів тощо).
З метою створення оптимальних умов для реалізації громадянами своїх прав та інтересів приймання громадян у суді здійснюється відповідним працівником апарату суду. Особисте приймання громадян з питань роботи суду також ведеться головою суду або його заступником.
Організація роботи суду планується шляхом складання планів – загального плану, календарних планів розгляду справ. Планується робота з кадрами суду (навчання, наради тощо). Ведеться статистичний облік про кількість і результати розгляду судових справ. Статистичні звіти (піврічний, річний) подаються до Державної судової адміністрації, яка узагальнює їх і оприлюднює на офіційному веб-порталі судової влади.